1. متاسفانه اپلود سنتر سایت دچار مشکل شده و تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج میباشد

ترفندهای مهم برای رشد مغز کودک

شروع موضوع توسط lemonn ‏17/5/18 در انجمن موبایل ها و تبلت های مبتنی بر ویندوز - Windows

 1. lemonn

  lemonn کاربر سایت کاربر عادی

  تاریخ عضویت:
  ‏16/11/17
  ارسال ها:
  49
  تشکر شده:
  0
  امتیاز دستاورد:
  6
  جنسیت:
  زن
  نوع پلتفرم:
  PlayStation4
  حتما می دانید که هیچ کودکی نابغه به دنیا نمی آید ولی نقش کسی که او را پرورش می دهد و در مورد اهمیت آموزش قبل از دبستان و رشد مغزی کودکان اطلاع دارد، بسیار مهم است.

  در زمان تولد، مغز نوزاد 100 میلیارد نرون دارد. طی چند سال اول زندگی کودک، مغز او دوره ای شگفت انگیز از رشد را طی کرده و در هر ثانیه، بیش از یک میلیون ارتباط عصبی تولید می کند. این فرایند رشد مغز، تحت تاثیر عوامل زیادی است، شامل روابط کودک، تجربیات و محیط.

  1. زمانتماشایتلویزیونواستفادهازتبلتو ... رامحدودکنیدفرقینمیکندسرتانچقدرشلوغاست،مشغلههایتانرابهانهنکنیدتافرزندتانرابیشترپایانواعاسکرینهابنشانید. صرفکردنزمانزیادپایتلویزیونو ... منجربهتضعیفعملکردآکادمیکشدهوکودکزمانکمتریراصرفبازیهایخلاقانهمیکندکهچاقی،پرخاشگری،مشکلاتخوابوناهنجاریهایرفتاریازپیامدهایآناست. ضمناسپریکردنساعاتطولانیپایتلویزیونو...،یعنیتعاملکمتربینشماوکودکتان. درصورتیکهاینتعاملاتبرایرشدکودکبسیاراهمیتدارد. اما تا حد متعادل استفاده از نرم افزار و vcd به رشد کودک شما می کند.


  2. . برایکودکتانکتاببخوانیدشمابهعنوانپدرومادربایدکتابخواندنراازسنینبسیارپایینبرایکودکخودشروعکنید. برایشهرروزکتاببخوانید،حتیوقتیخیلیکوچکاست! کتابخواندنراتبدیلبهیکآیینپیشازخوابکنیدوهرچیزیکهبرایفرزندتانلذتبخشاست،برایشبخوانید. کودکخردسالشماحتیشایدمعنیکلماترادرکنکند،امااینراخوبمیفهمدکهشماازکتابومجلات،اطلاعاتودانشکسبمیکنید،درنتیجهاوهمبهکتابومطالعهعلاقهمندخواهدشد. کتابخواندنبرایبچههاباعثایجادتفاوتهاییدرفعالیتمغزآنهامیشودوبهیادگیریزبانومهارتهایسوادآموزیاوکمکخواهدکرد. بهترین کتابی که می توانید برای کودکتان بخوانید کتابی مختص رده ی سنی آن هاست. امروزه کتاب کودک و نوجوان در بازار به وفور یافت می شود


  3. برایکودکتان اسباب بازی هایخلاقانهتهیهکنیداسباب بازی هایجالبزیادیدربازاروجوددارد،امابرایتقویترشدمغزکودکتان،بهتراستانتخابگرباشیدواسباببازیهاییراانتخابکنیدکهخلاقیتوابتکارکودکتانرابهکاربگیرد. اهمیتدادنبهنوعاسباببازیبهرشدمهارتهایکودککمکمیکند،مهارتهایی،چونجوابگوبودن،زبانوارتباط،کنترلهیجان،انعطافپذیریفهموشناختومهارتهایاجتماعی. اسباببازیخوبلزومانبایدگرانباشد،بلکهوسایلبازیبایدسادهوبیخطربودهواجازهدهندتخیلوتصورکودک،برانگیختهشود،نقلوانتقالآنراحتباشدوچالشایجادکند.


  4. برایکودکتانوقتبگذاریدشمابایدبخشیازوقتگرانبهایخودرابهکودکتاناختصاصدهیدتامهارتهایکلامیوارتباطیاورابهخوبیتقویتکنید،بنابراینحینشیردادنبهکودک،بااودرموردچیزیحرفبزنیدیاآهنگیرابرایشبخوانیدووقتیبیرونمیروید،بهچیزهایمختلفاشارهکنیدوآنهارانامببرید. هم چنین می توانید برای آموزش اشیا، حیوانات، رنگ ها و ... از فلش کارت های آموزشی برای آموزش فرزندتان استفاده کنید.


   

به اشتراک بگذارید

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.